Caritasheader

Gebruik voormalige Pius X kerk
Sponsor deze website
Maker van deze website

Geschiedenis 1992 December 2012

CARITAS 1992 December 2012pauluskerk-uden

De traditie rond de kerststal in de (voormalige) Pauluskerk in Uden kreeg in 1992 gestalte door de beelden te plaatsen in een decor van vluchtelingen. Daarbij was met name gedacht aan het volk in Joegoslavië, een land dat in oorlog was en heel veel vluchtelingen kende. Vele gezichten vulden het doek achter de kerststal, een tafereel, dat vooraf ging aan het verhaal van de vlucht van Jezus, Maria en Jozef naar Egypte.

Het zien van dit tafereel was de aanzet tot de gedachte om met Kerstmis iets voor de mensen in Joegoslavië te doen. In overleg met de toenmalige Pastoor de Bonth werd een inzameling gestart bij en rond de kerststal voor die vluchtelingen in dat land.

De mensen waren bijzonder gul en brachten zoveel bijeen, dat na Kerstmis een grote vrachtwagen volgeladen kon vertrekken naar Zagreb. Vandaar uit zou de verdeling van de hulpgoederen plaatsvinden. Zagreb was een plek in Joegoslavië waar vele vluchtelingen waren samengestroomd in de hoop onderdak en hulp te krijgen. Zoiets is juist in de winter een bijna onmenselijk tafereel om aan te zien. Oude en niet meer in gebruik zijnde fabriekshallen dienden als noodhuisvesting. De vier mensen die met het transport hulpgoederen waren meegereisd, wisten niet wat zij zagen. Het was echter een grandioos gevoel om met de goederen uit de volle vrachtwagen een steentje te kunnen bijdragen om iets van de ellende te kunnen opvangen.

Zonder dat we dat toen konden vermoeden, was dat het begin van onze Caritas. Een groep mensen die met behulp van onder andere de Udense bevolking, nu twintig jaar later, nog steeds bezig is om anderen te helpen met allerlei hulpgoederen.

In Zagreb is de Caritas een organisatie die wordt bestuurd vanuit het bisdom. O.a. sinds het uitbreken van de oorlog hadden zij zich ten doel gesteld om de ontstane armoede te verlichten met kleding, voedsel en in die tijd het noodzakelijke huisraad om de woonplek bruikbaar te maken. In die grote groep van mensen waren vele gezinnen met ouderen of gehandicapten die een speciale zorg nodig hadden. Zo ontstonden er woningen speciaal voor deze groepen, waar overigens de meest elementaire dingen niet aanwezig waren. Om van de hulp van de Caritas gebruik te kunnen maken moesten de mensen zich melden bij de gemeente Zagreb, die hen dan van een verklaring voorzag. Daarmee konden zij gebruik maken van hetgeen de Caritas hen kon bieden. Via het bisdom werd deze vorm van hulp ook verstrekt in het grote gebied rondom Zagreb, waar parochiële werkgroepen de schakel vormden tussen de vluchtelingen en de hulpdienst.

Tijdens een aantal bezoeken die we vanuit Uden aan Zagreb en omgeving hebben gebracht, hebben we ons kunnen overtuigen van het geweldige resultaat van ons werk vanuit Uden juist daar in Zagreb en omgeving. En laten we eerlijk zijn: dat geeft een goed gevoel.

Sinds 1992, nu dus al twintig jaar, zijn de kosten voor het vervoer steeds door de caritas in Uden betaald. Daarbij was er gelukkig geregeld ook sprake van donateurs die op hun manier een steentje bijdroegen en nog steeds bijdragen. Bij al die transporten werd en wordt voor het regelen van de formulieren dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring van de heer Adrie Huibers uit Lieshout. Hij was en is bekend met vervoer van goederen over de grenzen, waar rekening gehouden moet worden met vele regels en vooral strenge controles. Voor Arie was dat naast ervaring ook steeds een uitdaging om de wagens naar Zagreb te krijgen.

Het moge duidelijk zijn, dat het voorgaande verhaal niet geschreven had kunnen worden als er niet sprake was en is van de inzet van vele vrijwilligers. Dagelijks zijn er meerdere mensen bezig met het uitzoeken en verpakken van de kleding. En rond het klaarmaken van een vracht komen weer andere mensen in actie.

Dat werk konden we doen omdat we de beschikking hadden over een passende werk- en opslagruimte. De eerste acht jaar was het aan de Patersweg in Uden. De daaropvolgende 10 jaar hebben we het werk kunnen voortzetten aan de Volkelseweg, waar de ondernemer de heer Jan Peereboom en later de heer Henk van de Wetering ruimte beschikbaar stelden. Aansluitend hebben we circa 3 jaar gebruik kunnen maken van de voormalige Pauluskerk, die in afwachting van een nieuwe bestemming, leegstond. Sinds ruim één jaar is de inzameling en verwerking van de hulpgoederen ondergebracht in de voormalige Pius X - kerk. Al die jaren hebben we ons werk kunnen doen, omdat de eigenaren van de gebouwen ons deze kosteloos ter beschikking stelden. Zonder hun bijdrage hadden we het nimmer voor elkaar gekregen.

Al eerder vertelden wij over onze bezoekjes aan Zagreb waar je met name bij de gehandicapten en bejaarden de grote dankbaarheid en blijdschap ervaart. Dat merk je ook hier in Uden op het moment dat weer een vrachtwagen volgeladen wegrijdt.

Dit jaar hebben we ons afgevraagd op welke wijze we ons werk het beste konden laten doorgaan. Al pratende kwamen we tot de conclusie, dat de organisatie van dit werk goed geregeld moest worden. Reden waarom we in juni van dit jaar een stichting hebben opgericht die zich bezighoudt met werk van en voor de Caritas. Het bestuur van de stichting bestaat uit Mw. Willemien Donkers, de heren Antoon Timmers, Antoon Nooijen en Jas van Stiphout. Samen proberen zij het werk verder vorm te geven. Maar als ooit duidelijk is geworden, dat we dit werk niet alleen kunnen doen, dan is het wel de ervaring van de afgelopen 20 jaar en dat dan samen en met velen. Vanuit Uden en de ruime omtrek kregen we hulp en we hopen dat ook de komende tijd te kunnen krijgen. Al was het maar om ook alle andere initiatieven te kunnen uitvoeren. Want naast Zagreb hebben we inmiddels diverse andere doelen ingevuld. Daarbij mogen we noemen: Roemenië, Oekraïne, diverse Afrikaanse dorpen en steden en zeker ook de Udense actie in de vorm van een kledingbank, bestemd voor de minstbedeelden. Via de gemeentelijke organisaties worden mensen in de gelegenheid gesteld hulp te krijgen in de vorm van kleding schoeisel en soms wat speelgoed. voor de kinderen. De dankbaarheid die daarbij wordt ervaren doet je enthousiast verder gaan.

Twintig jaar geleden, het was Kerstmis 1992, zijn we bij de Kerststal in de Pauluskerk begonnen. Nu twintig jaar later willen we rond Kerstmis terugkijken maar vooral vooruit kijken door in de voormalige Pius X kerk de kerststal weer een plaats te geven temidden van de ingezamelde en nog in te zamelen hulpgoederen. Van 17 tot en met 22 december 2012 is iedereen uit Uden en omstreken weer welkom in voornoemd gebouw. Welkom gewoon om het werk van onze stichting en al haar vrijwilligers te bekijken, maar ook welkom om kleding en schoeisel te brengen. En waar in deze tijd kerstpakketten worden uitgedeeld, kunt u deze, wanneer u de goederen die daarin zitten toch al heeft, ook brengen. Wij zullen er dan pakketten van maken die een goede bestemming zullen krijgen in Zagreb.

Door ons werk hopen we dat het voor velen een Zalig Kerstfeest mag zijn. Daar waar wij onze hulpgoederen aanbieden en hier in Uden.